Đam mê công tác huấn luyện , luôn năng động tìm các giải pháp huấn luyện mới , sáng tạo nhiều bài tập khoa học hiệu quả cho các học viên.