Đam mê sự mềm mại , nhẹ nhàng , thanh toát . Luôn học hỏi đồng nghiệp để phát tiển nghề nghiệp và mong muốn truyền tải kỹ thuật chuẩn tennis đến các bạn học viên.